ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วัน พฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่๑๑/๒๕๖๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี,ดร. อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 83 ครั้ง