ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ MAHACHULA-KM
วัน เสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ"(Knowledge Management to Orgenization Excellence) ระยะที่ ๑ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้และการนำไปสู่ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน โดยมี พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน มจร.สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐" 
ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบแผนแม่บทการจัดการความรู้ มจร. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยในโซนอีสานตอนล่างที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 171 ครั้ง