ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนิสิต มจร.
วัน อังคาร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายปัณณรัษฏ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต และผู้นำองค์กรนิสิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนิสิต ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านองค์กรนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ระหว่าง วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้นล่างอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 149 ครั้ง