ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA Online
วัน พุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA Online เพื่อมหาวิทยาลัยจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 166 ครั้ง