ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 239393
Page Views 407191
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วัน จันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้ความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และชมทอร์คโชว์การกุศล ธรรมมะมีทำนอง โดย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และ พ.ต.สุธี สุขสากล (ป.ธ.๙ อนุสาสนาจารย์กองทัพบก)
สืบเนื่องจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๐ เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเข้าไปสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายหลังต่อมาจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการ พระสอนศีลธรรมไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ดังนั้น กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงได้วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นและบริบทที่เกี่ยวข้องทุกด้าน แล้วจึงได้มีแนวคิดว่าจะขยายพระสอนศีลธรรมให้เข้าไปสอนในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศคือ ๑ ตำบล ต่อ ๑ รูปพระสอนศีลธรรม โดยจะขยายเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ จากนั้น ได้เสนอของบประมาณกลางจากรัฐบาลเพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของพระสอนศีลธรรมและเป็นค่าดำเนินการจัดทำหนังสืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนติดตามการประเมินผลโครงการเพื่อให้สาธารณชนทั่วประเทศเห็นความสำคัญของพระสงฆ์โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ คือผู้เรียน ได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมายทั่วประเทศ
พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบภาระงานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยชื่อว่าศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพระสอนศีลธรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีจำนวนพระสอนศิลธรรมทั้งสิ้นจำนวน ๔๘๒ รูป ประจำอยู่ทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับมอบภาระงานความเป็นพระสอนศีลธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ๔ ประการ คือ เป็นผู้ช่วยสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ให้การอบรมศีลธรรมอันดีงามให้กับนักเรียนเยาวชนในสถานศึกษา สนองงานคณะสงฆ์ด้วยกันสอนหรือติวเข้มศึกษาตรี,โท,เอก สำหรับผู้เข้าสอบธรรมะศึกษา อันเป็นงานของคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่มีจำนวน ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นอย่างมาก จากการที่เป็นผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของวิทยาลัย เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ทราบถึงบทบาทของพระสอนศีลธรรม และได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาวิธีปฏิบัติให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,09:19   อ่าน 125 ครั้ง