ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมบริการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมบริการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หัวข้อ ที่ ๑ “การใช้ฐานข้อมูลงานบริการการศึกษาระบบทะเบียนและวัดผลสำหรับนิสิต” บรรยายโดย นายวีรพล พิชนาหะรี รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
หัวข้อ ที่ ๒ “ความรู้ด้านระบบการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับนิสิต” บรรยายโดย ดร.ทิพย์ ขันแก้ว รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 148 ครั้ง