สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

อาจารย์ ไว ชึรัมย์
ประธานหลักสูตร