ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 158408
Page Views 260137
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)
ชื่อ-สกุล : พระมหาภัชวัฏร์ เขมทสฺสี,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
3 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒
4 อิทธิพลความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน