ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 158362
Page Views 260068
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ชื่อ-สกุล : นางสาวมัตติกา เผือนอก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การตลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 061-1502207
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.๒๕๔๖ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีสุนทร
พ.ศ.๒๕๕๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทไธสง
พ.ศ.๒๕๕๖ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๗ พนักงาน หจก.ลิ้มเจี๊ยบฮง มอเตอร์ ผู้จัดการสาขา
พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล