ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 396817
Page Views 595877
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สมาพร มังคลัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2542 ปริญญาตรี จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ.2555 ปริญญาโท จบการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล