ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 158402
Page Views 260131
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์มณทิรา สะแกทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๗-๑๙๒๕๓๕๙
อีเมล์ : montira_taa@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๕๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๒๕๕๕ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๒๕๔๙ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนสิรินธร
๒๕๔๓ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
๒๕๓๗ อนุบาล โรงเรียนบ้านคูตัน ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๔-๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ครูอัตราจ้าง
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ร้านสุรินทร์เซิฟเวอร์ เจ้าของกิจการ
๒๕๕๘-๒๕๕๙ ร้านพีเน็ต เจ้าของกิจการ
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความ คติความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
2 บทความ พระในบ้านที่มักถูกลืม
3 บทความ พระพุทธศาสนาและเทคโนโลยีในการพัฒนาจริยธรรม
4 บทความ ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เครื่องเงินศิลปะอีสานใต้
5 บทความ วิถีชีวิตกับความเชื่อภูมิปัญญาปลาไหลของชุมชนทุ่งกุลา
6 งานวิจัย การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ลาว กูย ชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
7 บทความ ค่านิยมทางวัฒนธรรมในยุคทศวรรษที่ 21
8 บทความ เรื่องวัฒนธรรมศีล 5 กับความผาสุกของสังคมไทย
9 บทความ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น