ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 396816
Page Views 595876
สาขาวิชาสังคมศึกษา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๑๒๖๘๔๘๘
อีเมล์ : memeejung8888@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) วิชาเอกการบัญชี โรงเรียนเทคนิคพณิชการจำนงค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒๕๕๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒๕๕๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๔-๒๕๕๙ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล