ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 396800
Page Views 595860
สาขาวิชาสังคมศึกษา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : Social science
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๑๗๐๘๖๘๖
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
๒๕๔๐ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๔๔ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๕๔ Ph.D. (Social science) MAGADH UNIVERSITY BIHAR,INDIA
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน หจก.บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ประเมินภายนอก
๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน หจก.บุรัมย์ประเมิน คุณภาพการศึกษา ผู้จัดการ
๒๕๕๐-๒๕๕๔ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต
๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน โรงเรียนสุกานดาการบริบาล เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหาร
๒๕๕๔-๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต๑ เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต๑
๒๕๕๖-๒๕๕๘ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการบุรีรัมย์
๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล