ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 394280
Page Views 592088
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๓๔๔ - ๔๒๐๕
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๒๘ นักธรรมชั้นตรี วัดบ้านใหม่
๒๕๒๙ นักธรรมชั้นโท วัดราษฏร์บำรุง
๒๕๓๐ นักธรรมชั้นเอก วัดบางกะพ้อม
๒๕๓๔ ประโยค ๑ – ๒ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
๒๕๓๖ ป.ธ. ๓ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
๒๕๓๗ ป.ธ. ๔ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
๒๕๓๘ ป.ธ. ๕ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
๒๕๑๘ ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๕๔๓ พธ.บ. มหาวิทยาลัย มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๔๓ ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๔๖ พธ.ม. มหาวิทยาลัย มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๓๒ วัดถ้ำองค์จุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม
๒๕๓๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วัดประดูลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
๒๕๓๓-๒๕๓๖ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ. นครปฐม ครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม
๒๕๔๒ วัดประสิทธิชัย อ.เมือง จ.ตรัง ครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี
๒๕๔๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิทธิธรรม จ.ตรัง นิสิตปฏิบัติงาน
๒๕๔๕ วัดบ้านใหม่ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี
๒๕๔๗-๒๕๔๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ครูสอนพระปริยัติธรรมสายสามัญ
๒๕๔๗-๒๕๔๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แห่งที่ ๒ จังหวัดนครปฐม วัดมหาสวัสดิ์ฯ ครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี
๒๕๔๘-๒๕๔๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ครูใหญ่ปริยัติธรรมสายสามัญ
๒๕๔๙-๒๕๕๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ครูใหญ่ (ก.ค.๔๙ ปรับเงินเดือนใหม่) จำนวนเต็ม (๑๒,๘๖๐บาท)
กรกฎาคม๒๕๔๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แห่งที่ ๒ จังหวัดนครปฐม วัดมหาสวัสดิ์ฯ ครูใหญ่ปริยัติธรรมแผนกบาลี (ที่ประชุมมีมติถวายนิตยภัตครูใหญ่)
๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ วัดบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาวัดบ้านด่าน
พฤศจิกายน ๒๕๕๐-๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์พิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล