ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 394326
Page Views 592144
คณะผู้บริหาร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๕๖-๓๖๓๒
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดหลวงปรีชากูล
2534 เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียน วัดนาคกลาง
2539 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา
2539 ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2542 ปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2558 ปริญญาเอก คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
สำนักศาสนศึกษาวัดป่าเลไลย์ อาจารย์ใหญ่
สำนักเรียนวัดนาคกลาง ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อาจารย์พิเศษ
2543 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา
2549 วัดบ้านด่าน เจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน
2554 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เลขานุการกรรมการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
2555 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อนุกรรมการการเงินฯ
2555 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์
2558 - ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล