ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 158381
Page Views 260110
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นายรัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๗-๓๓๕๐๗๗๔
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดขุนก้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การบริหารการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เขต 3
2548 ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2557 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
อำเภอนางรอง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนางรอง
2556-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล